Tin tuyển dụng

[SKY MUSIC]- Kế toán thanh toán (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 1/11/2017 - 30/11/2017

[SKY MUSIC] - Key Account Manager (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 13/11/2017 - 30/11/2017

[SKY MUSIC] - Legal Specialist (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 31/10/2017 - 30/11/2017