Tin tuyển dụng

Nhân viên Bản Quyền Âm Nhạc (3 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 20/2/2020 - 1/3/2020

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (1 người)

Thời gian nộp hồ sơ: 20/2/2020 - 1/3/2020